Дата и время

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
News
Кафедри

Кафедри

Підкатегорії

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (3)

Завідувач кафедри: Маргасова Вікторія Геннадіївна, кандидат економічних наук, професор
Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 (корпус 3), кім. 203
вул. Стрілецька, 1 (корпус 11), кім. 320
Телефон: (04622)30492, (04622)53535
e-mail: kafoa_dtu@ukr.net, kafedraEAA@ukr.net
Сайт кафедри: ekona.org.ua

Історія і сьогодення
Сьогодні вища освіта є одним з визначальних чинників відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, розвитку духовної культури, запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. Освітній рівень здобутий у вищих навчальних закладах є запорукою здатності до конкуренції на ринку праці.
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету у 2013 році відзначила 20 річницю діяльності. За час свого існування кафедра випустила 1397 бакалаврів, 2662 спеціаліста і 49 магістрів, з яких понад 10% отримали дипломи з відзнакою. Завдяки високому професіоналізму, натхненній, творчій і наполегливій праці й педагогічній майстерності її професорсько-викладацького складу на сьогодні кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету є лідером обліково-економічної освіти Чернігівського регіону і випускає конкурентоспроможних фахівців, які користуються беззаперечним авторитетом у державних, фінансово-кредитних установах України, на підприємствах різних форм власності, зокрема, у роботодавців Чернігівського регіону, в основі чого є їх ґрунтовна підготовка.
Підготовка економічних кадрів за вечірньою та заочною формами навчання з метою задоволення потреб ринкової економіки у фахівцях з вищою освітою у Чернігівському технологічному інституті, на базі якого у відповідності з постановою Кабінету міністрів України від 29.07.1999 р. №1372 було утворено Чернігівський державний технологічний університет, а відповідно до наказу Президента України від 04.10.2013 р. йому було надано статус національного, проводиться починаючи з 1991/92 навчального року, з 1992/93 навчального року – на стаціонарі. У 1993 році відбувся другий випуск однорічної перепідготовки фахівців з бухгалтерського обліку і ана¬лізу господарської діяльності на факультеті підвищення кваліфікації, на якому одночасно проводилась підготовча робота по набору слухачів для підвищення кваліфікації з бухгалтерського обліку і аудиту. Наказом ректора по Чернігівському технологічному інституту від 09.07.1993 р. №106 було створено кафедру економетрії, обліку і аудиту, до складу якої були переведені з кафедри ринкової економіки і організації виробництва проф., д.е.н. Ткаченко І.С., доц., к.е.н. Пунь Д.Г., ст. викл., к.е.н. Іванова Л.Б., викл., к.е.н. Рядська В.В., викл. Горшунова І.В, виділено одну штатну одиницю навчально-допоміжного  персоналу – ст. лаборанта. Керівництво новоствореною кафедрою було покладене на професора Ткаченко І.С., який мав 27-річний досвід науково-педагогічної роботи. На виконання рішення Вченої Ради Чернігівського державного технологічного університету від 25.10.2004 року (протокол №8), назва кафедри економетрії, обліку і аудиту змінена на „Облік і аудит” (наказ №119 від 29.10.2004 р.), відповідно до наказу ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01.09.2014 р. №116 – на кафедру бухгалтерського обліку і оподаткування. А в 2015 році шляхом реорганізації на основі кафедри економічного аналізу і аудиту Чернігівського державного інституту економіки та управління та кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування Чернігівського національного технологічного університету створена єдина кафедра – бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (наказ №250 від 24.03.2015 р.).
Керівництво кафедрою здійснювали та здійснюють визначні науковці, засновники специфічних наукових шкіл, кожний з яких зробив вагомий внесок у становлення та розвиток кафедри:
–    професор, доктор економічних наук, член Української академії наук національного прогресу (академік за спеціальністю „Економетрика, системний аналіз”) Ткаченко Іван Семенович, автор понад 200 наукових праць щодо застосування математичних методів і обчислювальної техніки у вирішенні виробничо-економічних проблем і задач, а також з методики навчання студентів, який завідував кафедрою у період з 09.07.1993 р. до 01.09.1995 р.,
–    старший науковий співробітник, кандидат економічних наук Пунь Дмитро Григорович, автор 68 публікацій, який керував кафедрою з 05.09.1995 р. до 01.07 1997 р. та викладав дисципліни професійного спрямування,
–    кандидат економічних наук, доцент Іванов Лев Петрович, автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць, який з 27.08.1996 р. до 04.05.2005 р. спочатку виконував обов’язки, а з 05.01.2001 р. займав посаду завідувача кафедри,
–    кандидат економічних наук, старший науковий співробітник за спеціальністю 05.06.96 – "Економіка сільського господарства і АПК", професор Лень Василь Степанович, автор більше 170 наукових та методичних праць, серед яких 12 навчальних посібників, підручник та свідоцтво на винахід, педагог і наставник переможців та призерів всеукраїнських олімпіад з обліку і аудиту, вихователь цілої низки фахівців за даною спеціальністю, які користуються попитом на ринку праці та успішно працюють у різних галузях економіки нашої держави, займаються науково-дослідною роботою, навчаються в магістратурах та аспірантурах провідних закладів освіти міст Києва, Чернігова ін., який з 05.05. 2005 року виконував обов'язки завідувача кафедри, а з 01.07.2007 р. до 01.09.2010 р. та з 01.04.2014 р. до 23.03.2015 р. очолював кафедру (з вересня 2010 року Василь Степанович працював на посаді професора з одночасним виконанням обов’язків заступника завідувача кафедри),
–    доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Інженерної академії України, ректор Чернігівського національного технологічного університету Шкарлет Сергій Миколайович – учасник ряду міжнародних і міждержавних проектів щодо розвитку підприємств, модернізації ДПС України, інших, автор більше 150 наукових праць, підручників і навчальних посібників; результати його наукових і прикладних досліджень враховані при формуванні національної нормативно-правової бази, розробці й реалізації урядових постанов і розпоряджень, формуванні нормативної основи дослідження показників економічного і соціального розвитку України;
–    першим завідувачем базової кафедри, заснованої в 1994 р. у складі економічного факультету Чернігівського інституту регіональної економіки, була Мовчаренко Валентина Василівна, кандидат економічних наук, доцент, протягом 2000-2008 років кафедру очолював Гривко Дмитро Іванович, кандидат економічних наук, доцент, впродовж 2009 2014 років – Гливенко Валентина Василівна, кандидат економічних наук, доцент.
З 24.03.2015 р. обов’язки завідувача кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету виконує кандидат економічних наук, професор Маргасова Вікторія Геннадіївна, автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, учасниця науково-дослідних робіт Чернігівського державного інституту економіки і управління за темами "Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних економічних науково-технічних потенціалів" (державний реєстраційний номер 0113U003103), „Ефективність функціонування національного господарства в умовах глобалізації" (державний реєстраційний номер 0111U002353), „Фінансово-економічна стратегія сталого розвитку економіки України" (державний реєстраційний номер 0109U002271); Київського національного університету технологій та дизайну за темою "Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів структурно-інноваційної політики" (номер державної реєстрації 0113U000326); Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України за темою "Дослідження стану розвитку інноваційної інфраструктури України у регіональному розрізі" (державний реєстраційний номер 0113U006460).
В.Г. Маргасова підготувала п'ятьох кандидатів наук за спеціальностями 08.00.03 – "Економіка та управління національним господарством” та 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
Протягом грудня 2010 року викладала курс "Економічні знання в практиці фінансових перетворень" в Академії консультування та підвищення кваліфікації (МВА) м. Кельн (Федеративна Республіка Німеччина).
У  2014 році проходила стажування в США (м. Бостон – Гарвард, Кембридж).
Нагороджена дипломом Лауреата щорічної обласної Премії імені Георгія Вороного за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та сумлінну працю в галузі вищої освіти Чернігівщини в ім’я незалежної України (жовтень 2014 р.).

На сучасному етапі кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету здійснює багаторівневу підготовку: бакалаврів за напрямом 6.030509 "Облік і аудит", у т.ч. на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 "Облік і аудит"; магістрів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит"; перепідготовку за спеціальністю 7.03050901 "Облік і аудит" на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр будь-якого напряму підготовки.
Випускники кафедри – висококваліфіковані фахівці з бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, які здатні, використовуючи як традиційні методи, так і сучасні комп’ютерні пакети спеціалізованих програм, виконувати інформаційні, контрольні та аналітичні функції, що дає можливість забезпечити ефективність функціонування підприємств, організацій і установ в умовах ринку.
Студенти (магістранти) спеціальності "Облік і аудит" знають нормативні, методичні та ін. керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу і технологію обробки облікової інформації; план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій; порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності; методи аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю; умови оподаткування юридичних і фізичних осіб; можуть виконувати ін. завдання та обов’язки, що відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик професій працівників. 
Для підготовки висококваліфікованих фахівців створені усі необхідні умови: сучасна матеріально-технічна база, бібліотека, читальні зали, методичний кабінет. Пріоритетний напрямок навчання студентів – широке використання обчислювальної техніки.  Студенти кафедри у процесі навчання працюють з такими сучасними програмними продуктами як "1С:Підприємство 8.2", "Парус", "Audit Expert", "Project Expert" та ін.
Студентам (магістрантам) читаються авторські курси досвідчених докторів і кандидатів економічних наук. У науковому доробку кафедри більше 40 підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, близько 20 монографій.
Навчаючись за напрямом (спеціальністю) "Облік і аудит", студенти крім обов’язкових вивчають і дисципліни фахового спрямування – "Облік у страхових організаціях", "Облік у галузях економіки" (торгівля, громадське харчування, автомобільний транспорт, сільське господарство, малі підприємства, ломбарди). Для цих дисциплін використовується оригінальне навчально-методичне забезпечення, а також навчальні посібники авторства професорсько-викладацького складу кафедри, особливістю яких є те, що при розкритті облікових проблем одночасно розглядаються і нюанси оподаткування.
Доповнення програми навчання такими дисциплінами як "Економічний аналіз у галузях економіки", "Судово-бухгалтерська експертиза", "Облік у Державному казначействі"  й ін. збільшує не лише фахові знання студентів, а й розширює можливості їх працевлаштування.
Одночасно з ґрунтовною фундаментальною підготовкою кафедра формує у студента і практичні вміння, яких потребує ринок праці. Це забезпечується тим, що більшість співробітників кафедри, які викладають дисципліни професійного спрямування, працювали або працюють за сумісництвом на посадах, які відповідають профілю дисциплін, що викладаються.
Фундаментальність плюс відкритість до нових ідей – те, що цінується на кафедрі найбільше.
Про якість навчання студентів кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту свідчить той факт, що на всеукраїнських олімпіадах з бухгалтерського обліку, Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності "Облік і аудит", всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт таких як, наприклад, "Новітній інтелект 3000", "Україна: 20 років державотворення", що проводиться Інститутом стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми "Україна" спільно з Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, міжнародних конкурсах студентських робіт з економіки, управління та інформатики в економічній сфері ім. В.М. Веніамінова (м. Санкт-Петербург), інвестиційних досліджень CFA Institute Research Chellenge, Міжнародному конкурсі, присвяченому 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву, що проводився у Дніпропетровському університеті ім. Альфреда Нобеля,  та ін., де зазвичай представлені близько 100 вузів, студенти  Чернігівського національного технологічного університету щорічно займають призові місця або отримують відзнаки.
Абітурієнтів та їх батьків, звичайно, турбує питання оплати навчання. У цьому контексті хотілось би зауважити, що ті студенти, котрі мають бажання навчатися і є наполегливими у навчанні, під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри можуть здобути стипендії за різноманітними програмами. Так, чимало студентів напряму підготовки "Облік і аудит" уже отримали по тисячі євро на рік у результаті перемоги у конкурсному доборі стипендіатами програми Фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA" для талановитої молоді або відзначені стипендією Благодійної організації Президентського фонду Леоніда Кучми "Україна".

Навчання вмінню мислити, аналізувати, культивування почуття професійного і морального обов’язку, відповідальності за свої рішення, дії і вчинки, дисциплінованості і поваги до права, розвиток високого професіоналізму, культури, інтелігентності – це пріоритети кафедри у напрямі формування майбутніх економістів.

Перспективи для студентів
Випускники кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету підготовлені до роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх видів економічної діяльності та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Випускники готуються до професійної діяльності у сфері бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу, можуть займатися аудиторською діяльністю, а також науковою та науково-педагогічною діяльністю. Можливі посади для фахівців з обліку і аудиту – головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, економіст, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, аудитор і багато інших. Спеціалісти з обліку і аудиту за умови набуття відповідного досвіду можуть адаптуватися до таких напрямків суміжної професійної діяльності як фінансово-економічна, управлінська, маркетингова, освітня, дослідницька, зовнішньоекономічна та інші.
Кафедра систематично моніторить реальні складові попиту потенційних роботодавців щодо підготовки конкурентоспроможних на ринку праці спеціалістів, створює умови для забезпечення освітньої мобільності осіб, які навчаються. Студенти напряму підготовки (спеціальності) „Облік і аудит” щорічно запрошуються до Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій; вони мають можливість проходити стажування у Чернігівській міській та обласній радах; проходять виробничу практику на підприємствах регіону. У 2010 р. кафедрою було укладено близько 50 договорів про співпрацю з підприємствами (установами, організаціями) - потенційними базами практики студентів (магістрантів), у 2014 р. – ще 10 таких договорів.
Студентське життя на кафедрі не обмежується лише навчанням. Кафедра постійно працює і над поліпшенням виховної роботи зі студентською молоддю. Уже традиційними для кафедри стали посвячення першокурсників у бухгалтери, організація цікавих зустрічей, поїздок, залучення студентів до участі у конференціях, круглих столах тощо.
Облік і аудит, разом з правознавством та фінансами залишаються найпрестижнішими спеціальностями в Україні. Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту готує фахівців відповідно до потреб національної економіки і європейських вимог. Наше студентство – це найбільш динамічна частина суспільства, котра має особливий статус, своєрідний менталітет, незалежний погляд на життя. Здобувши у нас освіту, Ви – не залишитесь без роботи!

Партнерство кафедри
Кафедра має досвід співпраці з відділом інноваційного розвитку економіки в посткризовий період Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в сфері формування системи випереджальних індикаторів кризових явищ в економіці; відділом податкової політики Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України в контексті узагальнення міжнародного досвіду в сфері оподаткування малих та середніх компаній, особливостей адміністрування податків в окремих країнах; відділом податкової політики та методології оподаткування Науково-дослідного центру проблем оподаткування Національного університету Державної податкової служби України в частині удосконалення системи адміністрування неподаткових платежів в Україні; Державною фіскальною службою у Чернігівській області та м. Чернігів; відділом обліку головного управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації (допомога в організації практики студентів, магістрів і викладачів в обмін на консультаційні послуги з бухгалтерського обліку); обласною фінансовою інспекцією, ПрАТ "КПМГ Аудит" (м. Київ) – компанією, що знаходиться під контролем KPMG Europe LLP (мережа незалежних фірм КПМГ, які входять до асоціації KPMG International Cooperative, Швейцарія), Національним центром Інституту аграрної економіки УААН, Міжгалузевим інститутом управління (м. Київ), Київським національним економічним університетом ім. В. Гетьмана, Державним вищим навчальним закладом "Запорізький національний університет", Національною академією обліку і статистики (м. Київ), Національним університетом економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановского (м. Донецьк), Українською академією біоресурсів і природокористування (м. Київ), Харківським національним аграрним університетом ім. Докучаєва, Інститутом сільськогосподарської мікробіології Національної академії аграрних наук (м. Чернігів), Житомирським державним технологічним університетом, ін. закладами. Розширюється співпраця кафедри і з закордонними навчальними закладами у галузі навчання і досліджень, зокрема, Гомельським державним університетом ім. Ф. Скорини, Гомельським філіалом Міжнародного університету "МИТСО" (Республіка Білорусь), Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації, Інститутом менеджменту інформаційних систем ISMA (м. Рига, Латвія), Університетом ім. Св. Клімента Орхідського (м. Прилеп, Республіка Македонія), Politechnika Lodzka, Uniwersytet Opolski, Університетом ім. Б. Янського, Лодзинським технологічним університетом, ін. А також з редакцією газети "Все про бухгалтерський облік"(кафедра та студенти-відмінники навчання за рекомендацією кафедри мають можливість отримувати безкоштовну передплату на це видання), редакцією журналу "Баланс" (в університеті за участю кафедри спільно з Державною фінансовою інспекцією, Державною фіскальною службою та ін. органами щомісяця проводяться засідання Клубу бухгалтерів, організовані Чернігівським обласним осередком ВГО "Всеукраїнський бухгалтерський Клуб Баланс"), корпорацією "Парус" – розробником програмного забезпечення для управління підприємством, офіційного партнера компанії ORACL (участь у тренінгах), фірмою "1-С Підприємство" (допомога у забезпеченні навчального процесу з дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку").

Стратегія розвитку кафедри
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту готує фахівців відповідно до потреб національної економіки і європейських вимог. У подальших планах кафедри, визначених Стратегією її розвитку на 2014-2018 роки,  – реалізація заходів, спрямованих на посилення  її комунікативно-інтеграційних зв’язків, а саме: заснування школи юного бухгалтера, створення електронної приймальні кафедри задля офіційного листування зі студентами та практикуючими фахівцями, ліцензування дистанційного навчання зі спеціальності "Облік і аудит", вивчення можливості отримання дозволу на підготовку сертифікованих професійних бухгалтерів ACCA, CPA, CIPA, створення постійно діючого центру підвищення кваліфікації для безробітних та консультаційного центру з питань обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, організація тематичного клубу з обліку і аудиту, проведення роботи з обласними галузевими управліннями (насамперед агропромислового комплексу) щодо організації постійно діючих курсів з підвищення кваліфікації фахівців з обліку і аудиту.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра вищої та прикладної математики

Кафедра вищої та прикладної математики (3)

Завідувач кафедри: к.ф.-м.н., доцент Балюнов Олексій Олександрович

Адреса кафедри: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; каб. 217а; каб. 219

E-mail: vpm.cntu@gmail.com

Телефони: 3-04-92 (119; 120); 3-13-84 (148).

Історія

Кафедра вищої та прикладної математики ЧНТУ була створена у 1964 році. З 1968 року кафедра вищої математики і фізики була розподілена на дві кафедри: вищої математики та теоретичної механіки і фізики. Кафедра вищої математики та економіко-математичних методів ЧДІЕУ була започаткована на основі кафедри гуманітарних і природознавчих дисциплін, яка була створена 1 грудня 1994 року. Рішення про створення кафедри вищої математики та економіко-математичних методів було прийняте 1999 року на засіданні Вченої ради інституту, а в 2003 році кафедру перейменовано в кафедру вищої математики. Після реорганізації інституту з Чернігівським національним технологічним університетом з листопада 2014 року кафедра має назву вищої та прикладної математики. На теперішній час кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Балюнов Олексій Олександрович. У складі кафедри успішно працюють 16 викладачів, з яких кандидатів наук і доцентів – 9.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра економічної кібернетики

Кафедра економічної кібернетики (4)

Завідувач кафедри: Гур'єв Володимир Іванович-к.т.н., доцент

Адреса: Чернiгiв, вул. Стрілецька, 1(корп. 11)  Показати на мапі

Тел. (046-22) 5-32-78, внутр. 4-43

Історія

Кафедра у своєму розвитку пройшла декілька етапів. У 1993 року, ще у складі Чернігівського інституту регіональної економіки і управління була створена кафедра "Економетрії і інформатики", яка стала відправною точкою для розвитку інституту в даному напрямку. Кафедру очолив к.т.н., доцент Маслов В.П. До її складу входили: к.е.н., доцент Трапезнікова Е.А., викладач Клименко А.А., ст. викладач Злобіна О.В., лаборанти Розинко А.О., Устименко О.М. В цьому ж складі кафедра перейшла до Чернігівського державного інституту економіки і управління в 1994 році. На той час у розпорядженні кафедри було два комп'ютерні класи (20 комп'ютерів).

У зв'язку з реорганізацією навчальних підрозділів інституту кафедра "Економетрії і інформатики" була перейменована в 1996 році в кафедру "Інформаційних систем і технологій". Завідувачами кафедри були к.т.н., доцент Маслов В.П., к.т.н., доцент Суховірський Б.І. (перший ректор інституту), к.т.н., доцент Гур'єв В.І.

У 2003 році з кафедри "Інформаційних систем і технологій" була виділена кафедра "Економічної кібернетики". На посаду завідувача кафедри був запропонований д.т.н., професор Парняков Є.С., який звільнився у 2008 році. З перших днів на цій кафедрі працювали к.ф-м.н. Скітер І.С., к.ф-м.н. Юрченко М.Є., к.т.н. Клінцов Л.М.,  к.пед.н. Трунова О.В., викладач Гребенник А.Г.

У 2008 році, згідно з рішенням Вченої Ради (протокол № 06/08 від 28 серпня 2008 року) про реорганізацію кафедр "Економічної кібернетики" та "Інформатики" була створена об’єднана кафедра "Економічної кібернетики та інформатики", яку очолив  к.т.н., доцент Гур'єв В.І.

У 2014 році у в зв’язку з об’єднанням Чернігівського державного інституту економіки і управління та Чернігівського національного технологічного університету, кафедра знову була перейменована у кафедру "Економічної кібернетики". Зараз кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю "Економічна кібернетика", а також забезпечує отримання основ знань з різних напрямків інформатики та комп'ютерної техніки, з інформаційних систем і технологій для студентів усіх спеціальностей.

Технічне забезпечення навчального процесу Навчальний процес на кафедрі забезпечує лабораторія обчислювальної техніки, яку очолює Злобіна Ольга Василівна. Техніками лабораторії працюють студенти старших курсів спеціальності "Економічна кібернетика", всього 15 осіб. Зараз на балансі лабораторії знаходяться 18 комп'ютерних класів, у яких налічується 214 комп'ютерів. Загальна кількість комп'ютерів - 360. Комп'ютерні аудиторії оснащені сучасним програмним забезпеченням.
З 1997 року інститут підключився до системи Інтернет, яка виводить нашу комп'ютерну мережу в світовий інформаційний простір, що значно розширює інформаційне забезпечення навчального процесу.
Використання комп'ютерних технологій здійснюється у таких напрямках:
• застосування комп'ютерної техніки для удосконалення традиційної лекційно-контактної форми організації навчального процесу;
• виконання студентами завдань, лабораторних робіт, курсових та дипломних проектів;
• використання спеціальних навчальних програм, що допомагають засвоїти окремі дисципліни;
• опанування реальних програм, що використовуються на виробництві та в установах;
• локальна інформаційна система на базі Інтранет.

Зарубіжне партнерство
Викладачі кафедри регулярно приймають участь у міжнародних конференціях та семінарах, таких як:
• конференція з міжнародною участю ”Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС”, інститут проблем математичних машин і систем НАН України, м. Київ; та інші.
У 2009-2010 роках викладачі кафедри прийняли активну участь у розробці міжнародного проекту «Інформаційна система для підтримки роботи мережевого наукового співтовариства дослідників: Міжрегіональний науковий портал "Проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: фундаментальні дослідження і практична реалізація".

Спеціальності
- для бакалаврів:
напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво», освітній рівень «базова вища освіта», кваліфікація «бакалавр з економічної кібернетики» (6.030502);
- для спеціалістів:
напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво», освітній рівень «повна вища освіта», кваліфікація «спеціаліст з економічної кібернетики» (7.03050201).
Спеціальність «Економічна кібернетика» була відкрита у 1998 році з ліцензованим обсягом 50 осіб.

Студенти
Кількість студентів на даний момент:
- по денній формі навчання – 82;
- по заочній формі навчання –6.
За роки існування кафедри здійснено 7 випусків спеціалістів з економічної кібернетики по денній формі навчання – 218 спеціалістів.

Перспективи для студентів
Спеціаліст з економіки за спеціальністю економічна кібернетика підготовлений до роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Можливі посади для фахівців з економічної кібернетики:
математик-економіст, економіст-аналітик, інформаційний аналітик, системний аналітик, програміст-аналітик, розробник інформаційної системи, розробник додатків, Web-програміст, адміністратор мережі, фахівець з супроводу програмного забезпечення, фахівець з систем захисту інформації та програм, консультант з інформаційних технологій, менеджер з інформаційних технологій, інформаційний менеджер, менеджер проекту.

http://stu.cn.ua/staticpages/cybernetics/

Перегляд матеріалів ...
Кафедра економічної теорії

Кафедра економічної теорії (4)

Завідувач кафедри: Кирилюк Юрій Володимирович – к.е.н., доцент

Адреса: 14034, м. Чернігів, вул. Стрілецька 1, каб.214 (корп.11)

Телефон: (0462) 5-32-78, внутр. 4-07

Кафедра економічної теорії створена 01.03.1995 року. Очолив кафедру к.е.н., доцент Юрій Володимирович Кирилюк, який обіймав посаду завідувача кафедрою до 01.10.2010 року. З 01.10.2012 р. до 30.08.2014 р. посаду завідувача кафедри обіймала д.е.н., професор Валентина Борисівна Тропіна. З 01.09.2014 р. очолив кафедру к.е.н., доцент Юрій Володимирович Кирилюк.

Кафедра економічної теорії забезпечує фундаментальну підготовку бакалаврів по економіці і підприємництву, що є основою для формування сучасного типу економічного мислення, створює передумови для вільного вибору професійного напряму. Для підготовки фахівців з необхідним рівнем знань викладачами кафедри проводяться такі види навчальної роботи як: читання лекцій; проведення практичних занять; проведення семінарських занять; проведення індивідуальної роботи зі студентами; проведення консультацій з навчальної дисципліни протягом семестру; проведення екзаменаційних консультацій; перевірка і приймання контрольних (у тому числі модульних) робіт, передбачених навчальним планом; керівництво і проведення захисту курсових робіт; проведення заліків; проведення семестрових екзаменів; проведення державних екзаменів з «економічної теорії»; проведення вступних екзаменів до аспірантури; керівництво аспірантами; керівництво здобувачами.
Професорсько-викладацьким складом кафедри постійно удосконалюється якість викладання: підвищення рівня лекцій як головної форми навчання, активізація практичних, семінарських занять як ефективних форм закріплення знань, надання необхідних умінь і навичок, розвиток творчих здібностей студентів, у тому числі шляхом впровадження ділових ігор.
На кафедрі постійно приділяється увага комплексному методичному забезпеченню навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників, розробка учбово-методичних матеріалів по проведенню усіх видів навчальних занять і інших посібників, що передбачають використання найбільше доцільних форм і методів викладання, раціональне сполучення методичних прийомів, ефективне використання сучасної навчальної техніки і лабораторного устаткування.
Кафедрою проводяться наукові дослідження по найважливішим теоретичним, соціально-економічним і науково-технічним проблемам. Якісний добір, підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; організація і контроль навчання аспірантів, роботи здобувачів; вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих викладачів; надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю є невід’ємною частиною роботи кафедри.
Професорсько-викладацький склад кафедри розглядає те рецензує дисертації аспірантів та здобувачів за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
У 2012 році на базі кафедри економічної теорії створено місцевий осередок всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація політичної економії», одним із завдань якої є, крім іншого, розвиток мережі міжнародного і регіонального партнерства між науковими установами України та інших країн.
У вересні 2012 року укладена угода про співробітництво кафедри економічної теорії ЧДІЕУ з кафедрою менеджменту і економіки Гомельської філії Міжнародного університету «МИТСО» (м. Гомель, Республіка Білорусь). Договір №14/СП – 12 від 10.09.2012 р.

http://stu.cn.ua/staticpages/kaf-ekonteor/

Перегляд матеріалів ...
Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання (3)

Завідувач кафедри: канд. пед. наук, доцент Чалий Олександр Сергійович.

Тел. (04622) 5-90-84 внутр. 478

Кафедра забезпечує учбовий процес з фізичного виховання, що є важливим компонентом виховання студентської молоді, формування у неї фізичного, морального і психологічного здоров'я, подальшої підготовки до активного життя і професійної діяльності.

Технічне забезпечення учбового процесу

Для проведення учбово-тренувального процесу, кафедра має спортивну базу, учбово-тренувальні програми та розробки індивідуальних планів тренувань, а також:

  • фізкультурно-оздоровчий комплекс з великим ігровим залом, басейном і саунами;
  • два тренувальні комплекси з багатоцільовим, тренажерним і лікувально-фізкультурними залами, оздоровчими центрами;
  • літній оздоровчий табір студентів.

Кафедра проводить учбово-тренувальний процес по 7 видам спорту: футболу - чоловіки; міні-футболу - чоловіки; волейболу - чоловіки і жінки; баскетболу – чоловіки; легкої атлетики; плаванню.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін (3)

Завідувач кафедри: Крук Олександр Іванович, кандидат історичних наук, доцент

Адреса: в. Стрілецька, 1 корпус 2 каб. 306

Тел. завідуючого:

Тел. ст. лаборанта:

Ел. адреса: gumanitarna@yandex.ua

Історія кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету розпочалася в 1960 р., коли на загальнотехнічному факультеті Чернігівської філії КПІ запровадили викладання курсу історії.
З 2011 р. кафедру очолює провідний краєзнавець Чернігівщини, кандидат історичних наук, доцент Крук Олександр Іванович. За багаторічну науково-педагогічну працю, виховну роботу та особливий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів Крук О.І. нагороджений почесним знаком “Відмінник освіти України”, знаком „Петро Могила”, відзначений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.
На кафедрі триває ґрунтовна науково-дослідна робота. За останні роки викладачами кафедри опубліковано понад 100 наукових праць, серед них монографії, підручники, статті, навчально-методичні посібники.
Головний напрям наукових досліджень кафедри – «Гуманітарні та соціально-політичні проблеми становлення громадянського суспільства».

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін здійснює підготовку аспірантів та здобувачів до складання кандидатського мінімуму з філософії.

Хамітов Н.В., Киселиця С.В. та Киселиця І.М. разом з аспірантами та здобувачами після складання кандидатського екзамену з філософії (фото 2)

З 2010 р. на кафедрі працює доктор філософських наук, професор Хамітов Назіп Віленович. Під його безпосереднім керівництвом підготовлено більше 100 аспірантів та здобувачів наукового ступеня. Ім’я Н.В. Хамітова відоме широкому колу наукової громадськості далеко за межами України. Він є головою Асоціації Філософського Мистецтва, членом Національної спілки журналістів України, членом Національної спілки письменників України, автором та ведучим радіо- та телепрограм "Філософські діалоги з Н. Хамітовим" та "Свобода думки".

Творчо й самовіддано на кафедрі працюють к.філос.н. Киселиця С.В., к.філос.н., доц. Киселиця І.М., к.філ.н., доц. Гаценко І.О., к.і.н., доц. Колєватов О.О., к.і.н., доц. Легецька  Л.О., старші викладачі Кобища В.І., Світенок М.І., Тессен І.С., викладачі Салькова Т.В., Шелепень О.Ю.
Викладачі кафедри постійно підвищують свій науковий рівень та беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій та семінарів, виступають офіційними опонентами на захистах кандидатських дисертацій,  рецензують наукові та навчально-методичні видання, активно співпрацюють з Малою академією наук, входять до складу журі різноманітних конкурсів.

Кафедра організовує та проводить щорічну Міжвузівську студентську наукову конференцію „Українська мова: історія, сучасний стан та перспективи розвитку” та щорічну Міжвузівську студентську наукову конференцію „Постать Тараса Шевченка у світовому й національному культурологічному контексті”.

До науково-дослідної і пошукової роботи активно залучаються студенти, які виступають з доповідями на щорічних науково-практичних конференціях та семінарах. За останні роки студентами написано й опубліковано більше 200 змістовних інтерв`ю-свідчень у "Національній книзі пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Чернігівська область".

Кафедра здійснює успішну підготовку студентів до участі в олімпіадах та конкурсах. Наші студенти неодноразово ставали не лише переможцями обласних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, а й виборювали перші місця у фінальних етапах цих конкурсів.
Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання понад тридцяти дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Викладачі кафедри володіють класичними і найсучаснішими методиками викладання, вирізняються вмінням передавати знання студентській молоді.
Викладання усіх дисциплін забезпечене навчальними підручниками і посібниками, довідковою літературою, методичними рекомендаціями. Викладачами кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету розроблені пакети практичних завдань для аудиторної та самостійної роботи.

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів вимагає застосування новітніх методик і технологій навчання. Викладачі кафедри запроваджують різні форми та методи навчання: проблемні, візуалізовані лекції, інтерактивні методи, тестові форми контролю, комбіновані форми контролю (тести, індивідуальні завдання), самостійну  роботу студентів, науково-дослідну роботу.
У перспективні плани кафедри входить створення електронних посібників для студентів, що сприятиме індивідуалізації й інтенсифікації навчального процесу, підвищенню його ефективності, а також розвитку дистанційної форми навчання.

Освітня й виховна діяльність кафедри перебуває в тісному зв'язку. Одним із пріоритетних напрямів національного виховання в системі вищої освіти є формування високої мовної культури молодого покоління, вивчення історії, збереження національної ідентичності. З цією метою викладачами кафедри організовуються та проводяться заходи, присвячені насамперед Дню української писемності і мови (9 листопада), Шевченківським дням (9–10 березня), Міжнародному дню слов’янської писемності і культури (24 травня) тощо.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра фінансів підприємств і установ

Кафедра фінансів підприємств і установ (4)

Завідувач кафедри: Абакуменко Ольга Вікторівна.
Адреса: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька 1, каб.217 (корп.11)
Телефон: (0462) 5-33-78

Кафедра була створена у складі Чернігівського державного інституту економіки і управління 22 травня 1995 року наказом № 20. За період існування кафедри сформувався висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який включає докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів.
Основні пріоритети у роботі кафедри: навчально-методична, науково-дослідна та організаційно-виховна робота. Навчально-методична робота кафедри спрямована на створення умов для підвищення якості навчально-виховного процесу, його інтенсифікації та наукової організації педагогічної праці. З цією метою на кафедрі здійснюється підготовка та удосконалення індивідуальних планів, робочих і навчальних програм, структурно-логічних схем, методичних розробок і вказівок до проведення навчальних занять. При викладанні фінансових дисциплін активно використовуються матричні, економіко-математичні моделі, оптимізаційні та імітаційні моделі
Показником якості підготовки фінансистів на кафедрі фінансової діяльності суб’єктів господарювання і державних установ є постійно зростаючий попит на них як з боку органів державного управління, наукових і вищих навчальних закладів країни, так і з боку банків, фінансових компаній, податкової та митної служб, комерційних структур.

http://stu.cn.ua/staticpages/kaf-fgdsg/

Перегляд матеріалів ...
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (2)

Завідувач кафедри: Ільчук Валерій Петрович, д.е.н., проф.
Адреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
I корпус, ауд. 317 - завідувач кафедрою фінансів, банківської справи та страхування
I корпус, ауд. 315, 315а, 316 - кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Телефон: (04622) 3-05-61, внутр. 161, 162

http://financestu.net.ua/


В березні 2015 р. до складу кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування" у якості секції "Банківська справа" увійшла колишня кафедра Банківської справи Чернігівського державного інституту економіки і управління.
Сучасність. Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Валерій Петрович Ільчук – академік Академії економічних наук України, автор понад 200 наукових  і науково-методичних праць, член двох спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій
Сьогодні кафедра “Фінанси, банківська справа та страхування” ЧНТУ здійснює освітню та професійну підготовку бакалаврів за напрямом 6.030508 – “Фінанси і кредит”, спеціалістів за спеціальністю 7.03050801 – “Фінанси і кредит”, магістрів спеціальності 8.03050801 „Фінанси і кредит”.
Успішна робота протягом багатьох років свідчить про спроможність кафедри реалізувати навчальні програми, спрямовані на виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик з підготовки бакалавра та спеціаліста, що  розроблені на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду, а також відповідають вимогам Державних стандартів освіти.
Кафедра “Фінанси, банківська справа та страхування” має значний науковий та кадровий потенціал, який забезпечує  підготовку випускників на високому освітньому та фаховому рівні.
Значна кількість викладачів кафедри, крім базової освіти, має досвід практичної роботи в фінансово-кредитних установах, який активно використовують в процесі викладання дисциплін. Більше половини викладачів кафедри має стаж науково-педагогічної роботи понад 15 років.
Професійна підготовка студентів включає ознайомлення з організацією фінансової роботи фінансових служб підприємств, організацій та установ різних організаційно-правових форм і з діяльністю фінансово-кредитних установ, у тому числі з організацією фінансово-аналітичної роботи, фінансовим плануванням та прогнозуванням та ін.
Проведення практичної підготовки студентів покладається на викладачів та провідних спеціалістів відділів та бухгалтерій, обізнаних з передовими прийомами і методами обліку, організації фінансів та управлінської діяльності.
Конференції, тренінги, наукові семінари, ділові ігри з циклів природничо-наукової, професійної  та практичної підготовки  є невід'ємною складовою підготовки студентів, сприяють глибокому вивченню економічних явищ та процесів; застосуванню отриманих знань та навиків на практиці.
Якість підготовки фахівців у галузі фінансів підтверджується численними грамотами за призові місця, одержаними студентами на студентських олімпіадах та науково-практичних конференціях.
Викладачі кафедри приймають активну участь у міжвузівських та міжнародних науково-практичних конференціях, проводять дослідження та публікують наукові статті у фахових журналах, публікуються монографії, в тому числі участують в підготовці  колективних монографій, а також постійно підвищують рівень кваліфікації.
Провідні фахівці кафедри: мають міжнародні сертифікати викладачів з дисципліни «Фінансовий менеджмент» в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); міжнародні сертифікати тренерів з економічних дисциплін NSE (національної ради з економічної освіти); проходили стажування у провідних банках Чехії, Іспанії, Німеччини, Ізраїлю; беруть участь у регіональних заходах щодо вирішення проблем економічного розвитку регіону та входять у структури фондів міжнародних та регіональних досліджень.
Викладачі кафедри нагороджені численними грамотами і подяками керівництва університету, газети “Все про бухгалтерський облік”, Чернігівської обласної державної адміністрації, в тому числі за перемогу в номінаціях “Краща інвестиція” тощо.
Кафедра має численні позитивні відгуки про високу якість підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси», які постійно надають банківські установи («Приватбанк», банк «Фінанси і кредит», «Укрсіббанк, страхове товариство «Гарантія») та фінансові відділи виробничих підприємств (інженерна будівельна компанія «Укрбуд», ВАТ «Ясен» та ін.).

Перегляд матеріалів ...

Меню

Архів новин

« Березень 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Економіки створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Tел: (046-22) 532 78
  • Tел.приймальної комісії: (+380 0462) 95-21-14
Ви тут: Новини Кафедри