Дата и время

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
News
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (3)

Завідувач кафедри: Маргасова Вікторія Геннадіївна, кандидат економічних наук, професор
Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 (корпус 3), кім. 203
вул. Стрілецька, 1 (корпус 11), кім. 320
Телефон: (04622)30492, (04622)53535
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Сайт кафедри: ekona.org.ua

Історія і сьогодення
Сьогодні вища освіта є одним з визначальних чинників відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, розвитку духовної культури, запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. Освітній рівень здобутий у вищих навчальних закладах є запорукою здатності до конкуренції на ринку праці.
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету у 2013 році відзначила 20 річницю діяльності. За час свого існування кафедра випустила 1397 бакалаврів, 2662 спеціаліста і 49 магістрів, з яких понад 10% отримали дипломи з відзнакою. Завдяки високому професіоналізму, натхненній, творчій і наполегливій праці й педагогічній майстерності її професорсько-викладацького складу на сьогодні кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету є лідером обліково-економічної освіти Чернігівського регіону і випускає конкурентоспроможних фахівців, які користуються беззаперечним авторитетом у державних, фінансово-кредитних установах України, на підприємствах різних форм власності, зокрема, у роботодавців Чернігівського регіону, в основі чого є їх ґрунтовна підготовка.
Підготовка економічних кадрів за вечірньою та заочною формами навчання з метою задоволення потреб ринкової економіки у фахівцях з вищою освітою у Чернігівському технологічному інституті, на базі якого у відповідності з постановою Кабінету міністрів України від 29.07.1999 р. №1372 було утворено Чернігівський державний технологічний університет, а відповідно до наказу Президента України від 04.10.2013 р. йому було надано статус національного, проводиться починаючи з 1991/92 навчального року, з 1992/93 навчального року – на стаціонарі. У 1993 році відбувся другий випуск однорічної перепідготовки фахівців з бухгалтерського обліку і ана¬лізу господарської діяльності на факультеті підвищення кваліфікації, на якому одночасно проводилась підготовча робота по набору слухачів для підвищення кваліфікації з бухгалтерського обліку і аудиту. Наказом ректора по Чернігівському технологічному інституту від 09.07.1993 р. №106 було створено кафедру економетрії, обліку і аудиту, до складу якої були переведені з кафедри ринкової економіки і організації виробництва проф., д.е.н. Ткаченко І.С., доц., к.е.н. Пунь Д.Г., ст. викл., к.е.н. Іванова Л.Б., викл., к.е.н. Рядська В.В., викл. Горшунова І.В, виділено одну штатну одиницю навчально-допоміжного  персоналу – ст. лаборанта. Керівництво новоствореною кафедрою було покладене на професора Ткаченко І.С., який мав 27-річний досвід науково-педагогічної роботи. На виконання рішення Вченої Ради Чернігівського державного технологічного університету від 25.10.2004 року (протокол №8), назва кафедри економетрії, обліку і аудиту змінена на „Облік і аудит” (наказ №119 від 29.10.2004 р.), відповідно до наказу ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01.09.2014 р. №116 – на кафедру бухгалтерського обліку і оподаткування. А в 2015 році шляхом реорганізації на основі кафедри економічного аналізу і аудиту Чернігівського державного інституту економіки та управління та кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування Чернігівського національного технологічного університету створена єдина кафедра – бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (наказ №250 від 24.03.2015 р.).
Керівництво кафедрою здійснювали та здійснюють визначні науковці, засновники специфічних наукових шкіл, кожний з яких зробив вагомий внесок у становлення та розвиток кафедри:
–    професор, доктор економічних наук, член Української академії наук національного прогресу (академік за спеціальністю „Економетрика, системний аналіз”) Ткаченко Іван Семенович, автор понад 200 наукових праць щодо застосування математичних методів і обчислювальної техніки у вирішенні виробничо-економічних проблем і задач, а також з методики навчання студентів, який завідував кафедрою у період з 09.07.1993 р. до 01.09.1995 р.,
–    старший науковий співробітник, кандидат економічних наук Пунь Дмитро Григорович, автор 68 публікацій, який керував кафедрою з 05.09.1995 р. до 01.07 1997 р. та викладав дисципліни професійного спрямування,
–    кандидат економічних наук, доцент Іванов Лев Петрович, автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць, який з 27.08.1996 р. до 04.05.2005 р. спочатку виконував обов’язки, а з 05.01.2001 р. займав посаду завідувача кафедри,
–    кандидат економічних наук, старший науковий співробітник за спеціальністю 05.06.96 – "Економіка сільського господарства і АПК", професор Лень Василь Степанович, автор більше 170 наукових та методичних праць, серед яких 12 навчальних посібників, підручник та свідоцтво на винахід, педагог і наставник переможців та призерів всеукраїнських олімпіад з обліку і аудиту, вихователь цілої низки фахівців за даною спеціальністю, які користуються попитом на ринку праці та успішно працюють у різних галузях економіки нашої держави, займаються науково-дослідною роботою, навчаються в магістратурах та аспірантурах провідних закладів освіти міст Києва, Чернігова ін., який з 05.05. 2005 року виконував обов'язки завідувача кафедри, а з 01.07.2007 р. до 01.09.2010 р. та з 01.04.2014 р. до 23.03.2015 р. очолював кафедру (з вересня 2010 року Василь Степанович працював на посаді професора з одночасним виконанням обов’язків заступника завідувача кафедри),
–    доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Інженерної академії України, ректор Чернігівського національного технологічного університету Шкарлет Сергій Миколайович – учасник ряду міжнародних і міждержавних проектів щодо розвитку підприємств, модернізації ДПС України, інших, автор більше 150 наукових праць, підручників і навчальних посібників; результати його наукових і прикладних досліджень враховані при формуванні національної нормативно-правової бази, розробці й реалізації урядових постанов і розпоряджень, формуванні нормативної основи дослідження показників економічного і соціального розвитку України;
–    першим завідувачем базової кафедри, заснованої в 1994 р. у складі економічного факультету Чернігівського інституту регіональної економіки, була Мовчаренко Валентина Василівна, кандидат економічних наук, доцент, протягом 2000-2008 років кафедру очолював Гривко Дмитро Іванович, кандидат економічних наук, доцент, впродовж 2009 2014 років – Гливенко Валентина Василівна, кандидат економічних наук, доцент.
З 24.03.2015 р. обов’язки завідувача кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету виконує кандидат економічних наук, професор Маргасова Вікторія Геннадіївна, автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, учасниця науково-дослідних робіт Чернігівського державного інституту економіки і управління за темами "Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних економічних науково-технічних потенціалів" (державний реєстраційний номер 0113U003103), „Ефективність функціонування національного господарства в умовах глобалізації" (державний реєстраційний номер 0111U002353), „Фінансово-економічна стратегія сталого розвитку економіки України" (державний реєстраційний номер 0109U002271); Київського національного університету технологій та дизайну за темою "Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів структурно-інноваційної політики" (номер державної реєстрації 0113U000326); Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України за темою "Дослідження стану розвитку інноваційної інфраструктури України у регіональному розрізі" (державний реєстраційний номер 0113U006460).
В.Г. Маргасова підготувала п'ятьох кандидатів наук за спеціальностями 08.00.03 – "Економіка та управління національним господарством” та 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
Протягом грудня 2010 року викладала курс "Економічні знання в практиці фінансових перетворень" в Академії консультування та підвищення кваліфікації (МВА) м. Кельн (Федеративна Республіка Німеччина).
У  2014 році проходила стажування в США (м. Бостон – Гарвард, Кембридж).
Нагороджена дипломом Лауреата щорічної обласної Премії імені Георгія Вороного за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та сумлінну працю в галузі вищої освіти Чернігівщини в ім’я незалежної України (жовтень 2014 р.).

На сучасному етапі кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету здійснює багаторівневу підготовку: бакалаврів за напрямом 6.030509 "Облік і аудит", у т.ч. на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 "Облік і аудит"; магістрів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит"; перепідготовку за спеціальністю 7.03050901 "Облік і аудит" на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр будь-якого напряму підготовки.
Випускники кафедри – висококваліфіковані фахівці з бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, які здатні, використовуючи як традиційні методи, так і сучасні комп’ютерні пакети спеціалізованих програм, виконувати інформаційні, контрольні та аналітичні функції, що дає можливість забезпечити ефективність функціонування підприємств, організацій і установ в умовах ринку.
Студенти (магістранти) спеціальності "Облік і аудит" знають нормативні, методичні та ін. керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу і технологію обробки облікової інформації; план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій; порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності; методи аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю; умови оподаткування юридичних і фізичних осіб; можуть виконувати ін. завдання та обов’язки, що відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик професій працівників. 
Для підготовки висококваліфікованих фахівців створені усі необхідні умови: сучасна матеріально-технічна база, бібліотека, читальні зали, методичний кабінет. Пріоритетний напрямок навчання студентів – широке використання обчислювальної техніки.  Студенти кафедри у процесі навчання працюють з такими сучасними програмними продуктами як "1С:Підприємство 8.2", "Парус", "Audit Expert", "Project Expert" та ін.
Студентам (магістрантам) читаються авторські курси досвідчених докторів і кандидатів економічних наук. У науковому доробку кафедри більше 40 підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, близько 20 монографій.
Навчаючись за напрямом (спеціальністю) "Облік і аудит", студенти крім обов’язкових вивчають і дисципліни фахового спрямування – "Облік у страхових організаціях", "Облік у галузях економіки" (торгівля, громадське харчування, автомобільний транспорт, сільське господарство, малі підприємства, ломбарди). Для цих дисциплін використовується оригінальне навчально-методичне забезпечення, а також навчальні посібники авторства професорсько-викладацького складу кафедри, особливістю яких є те, що при розкритті облікових проблем одночасно розглядаються і нюанси оподаткування.
Доповнення програми навчання такими дисциплінами як "Економічний аналіз у галузях економіки", "Судово-бухгалтерська експертиза", "Облік у Державному казначействі"  й ін. збільшує не лише фахові знання студентів, а й розширює можливості їх працевлаштування.
Одночасно з ґрунтовною фундаментальною підготовкою кафедра формує у студента і практичні вміння, яких потребує ринок праці. Це забезпечується тим, що більшість співробітників кафедри, які викладають дисципліни професійного спрямування, працювали або працюють за сумісництвом на посадах, які відповідають профілю дисциплін, що викладаються.
Фундаментальність плюс відкритість до нових ідей – те, що цінується на кафедрі найбільше.
Про якість навчання студентів кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту свідчить той факт, що на всеукраїнських олімпіадах з бухгалтерського обліку, Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності "Облік і аудит", всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт таких як, наприклад, "Новітній інтелект 3000", "Україна: 20 років державотворення", що проводиться Інститутом стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми "Україна" спільно з Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, міжнародних конкурсах студентських робіт з економіки, управління та інформатики в економічній сфері ім. В.М. Веніамінова (м. Санкт-Петербург), інвестиційних досліджень CFA Institute Research Chellenge, Міжнародному конкурсі, присвяченому 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву, що проводився у Дніпропетровському університеті ім. Альфреда Нобеля,  та ін., де зазвичай представлені близько 100 вузів, студенти  Чернігівського національного технологічного університету щорічно займають призові місця або отримують відзнаки.
Абітурієнтів та їх батьків, звичайно, турбує питання оплати навчання. У цьому контексті хотілось би зауважити, що ті студенти, котрі мають бажання навчатися і є наполегливими у навчанні, під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри можуть здобути стипендії за різноманітними програмами. Так, чимало студентів напряму підготовки "Облік і аудит" уже отримали по тисячі євро на рік у результаті перемоги у конкурсному доборі стипендіатами програми Фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA" для талановитої молоді або відзначені стипендією Благодійної організації Президентського фонду Леоніда Кучми "Україна".

Навчання вмінню мислити, аналізувати, культивування почуття професійного і морального обов’язку, відповідальності за свої рішення, дії і вчинки, дисциплінованості і поваги до права, розвиток високого професіоналізму, культури, інтелігентності – це пріоритети кафедри у напрямі формування майбутніх економістів.

Перспективи для студентів
Випускники кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету підготовлені до роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх видів економічної діяльності та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Випускники готуються до професійної діяльності у сфері бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу, можуть займатися аудиторською діяльністю, а також науковою та науково-педагогічною діяльністю. Можливі посади для фахівців з обліку і аудиту – головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, економіст, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, аудитор і багато інших. Спеціалісти з обліку і аудиту за умови набуття відповідного досвіду можуть адаптуватися до таких напрямків суміжної професійної діяльності як фінансово-економічна, управлінська, маркетингова, освітня, дослідницька, зовнішньоекономічна та інші.
Кафедра систематично моніторить реальні складові попиту потенційних роботодавців щодо підготовки конкурентоспроможних на ринку праці спеціалістів, створює умови для забезпечення освітньої мобільності осіб, які навчаються. Студенти напряму підготовки (спеціальності) „Облік і аудит” щорічно запрошуються до Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій; вони мають можливість проходити стажування у Чернігівській міській та обласній радах; проходять виробничу практику на підприємствах регіону. У 2010 р. кафедрою було укладено близько 50 договорів про співпрацю з підприємствами (установами, організаціями) - потенційними базами практики студентів (магістрантів), у 2014 р. – ще 10 таких договорів.
Студентське життя на кафедрі не обмежується лише навчанням. Кафедра постійно працює і над поліпшенням виховної роботи зі студентською молоддю. Уже традиційними для кафедри стали посвячення першокурсників у бухгалтери, організація цікавих зустрічей, поїздок, залучення студентів до участі у конференціях, круглих столах тощо.
Облік і аудит, разом з правознавством та фінансами залишаються найпрестижнішими спеціальностями в Україні. Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту готує фахівців відповідно до потреб національної економіки і європейських вимог. Наше студентство – це найбільш динамічна частина суспільства, котра має особливий статус, своєрідний менталітет, незалежний погляд на життя. Здобувши у нас освіту, Ви – не залишитесь без роботи!

Партнерство кафедри
Кафедра має досвід співпраці з відділом інноваційного розвитку економіки в посткризовий період Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в сфері формування системи випереджальних індикаторів кризових явищ в економіці; відділом податкової політики Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України в контексті узагальнення міжнародного досвіду в сфері оподаткування малих та середніх компаній, особливостей адміністрування податків в окремих країнах; відділом податкової політики та методології оподаткування Науково-дослідного центру проблем оподаткування Національного університету Державної податкової служби України в частині удосконалення системи адміністрування неподаткових платежів в Україні; Державною фіскальною службою у Чернігівській області та м. Чернігів; відділом обліку головного управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації (допомога в організації практики студентів, магістрів і викладачів в обмін на консультаційні послуги з бухгалтерського обліку); обласною фінансовою інспекцією, ПрАТ "КПМГ Аудит" (м. Київ) – компанією, що знаходиться під контролем KPMG Europe LLP (мережа незалежних фірм КПМГ, які входять до асоціації KPMG International Cooperative, Швейцарія), Національним центром Інституту аграрної економіки УААН, Міжгалузевим інститутом управління (м. Київ), Київським національним економічним університетом ім. В. Гетьмана, Державним вищим навчальним закладом "Запорізький національний університет", Національною академією обліку і статистики (м. Київ), Національним університетом економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановского (м. Донецьк), Українською академією біоресурсів і природокористування (м. Київ), Харківським національним аграрним університетом ім. Докучаєва, Інститутом сільськогосподарської мікробіології Національної академії аграрних наук (м. Чернігів), Житомирським державним технологічним університетом, ін. закладами. Розширюється співпраця кафедри і з закордонними навчальними закладами у галузі навчання і досліджень, зокрема, Гомельським державним університетом ім. Ф. Скорини, Гомельським філіалом Міжнародного університету "МИТСО" (Республіка Білорусь), Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації, Інститутом менеджменту інформаційних систем ISMA (м. Рига, Латвія), Університетом ім. Св. Клімента Орхідського (м. Прилеп, Республіка Македонія), Politechnika Lodzka, Uniwersytet Opolski, Університетом ім. Б. Янського, Лодзинським технологічним університетом, ін. А також з редакцією газети "Все про бухгалтерський облік"(кафедра та студенти-відмінники навчання за рекомендацією кафедри мають можливість отримувати безкоштовну передплату на це видання), редакцією журналу "Баланс" (в університеті за участю кафедри спільно з Державною фінансовою інспекцією, Державною фіскальною службою та ін. органами щомісяця проводяться засідання Клубу бухгалтерів, організовані Чернігівським обласним осередком ВГО "Всеукраїнський бухгалтерський Клуб Баланс"), корпорацією "Парус" – розробником програмного забезпечення для управління підприємством, офіційного партнера компанії ORACL (участь у тренінгах), фірмою "1-С Підприємство" (допомога у забезпеченні навчального процесу з дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку").

Стратегія розвитку кафедри
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту готує фахівців відповідно до потреб національної економіки і європейських вимог. У подальших планах кафедри, визначених Стратегією її розвитку на 2014-2018 роки,  – реалізація заходів, спрямованих на посилення  її комунікативно-інтеграційних зв’язків, а саме: заснування школи юного бухгалтера, створення електронної приймальні кафедри задля офіційного листування зі студентами та практикуючими фахівцями, ліцензування дистанційного навчання зі спеціальності "Облік і аудит", вивчення можливості отримання дозволу на підготовку сертифікованих професійних бухгалтерів ACCA, CPA, CIPA, створення постійно діючого центру підвищення кваліфікації для безробітних та консультаційного центру з питань обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, організація тематичного клубу з обліку і аудиту, проведення роботи з обласними галузевими управліннями (насамперед агропромислового комплексу) щодо організації постійно діючих курсів з підвищення кваліфікації фахівців з обліку і аудиту.

Menu

Archive

« March 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308
You are here: News Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту