Дата и время

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Departments
Departments

Departments

Children categories

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (3)

Завідувач кафедри: Маргасова Вікторія Геннадіївна, кандидат економічних наук, професор
Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 (корпус 3), кім. 203
вул. Стрілецька, 1 (корпус 11), кім. 320
Телефон: (04622)30492, (04622)53535
e-mail: kafoa_dtu@ukr.net, kafedraEAA@ukr.net
Сайт кафедри: ekona.org.ua

Історія і сьогодення
Сьогодні вища освіта є одним з визначальних чинників відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, розвитку духовної культури, запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. Освітній рівень здобутий у вищих навчальних закладах є запорукою здатності до конкуренції на ринку праці.
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету у 2013 році відзначила 20 річницю діяльності. За час свого існування кафедра випустила 1397 бакалаврів, 2662 спеціаліста і 49 магістрів, з яких понад 10% отримали дипломи з відзнакою. Завдяки високому професіоналізму, натхненній, творчій і наполегливій праці й педагогічній майстерності її професорсько-викладацького складу на сьогодні кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету є лідером обліково-економічної освіти Чернігівського регіону і випускає конкурентоспроможних фахівців, які користуються беззаперечним авторитетом у державних, фінансово-кредитних установах України, на підприємствах різних форм власності, зокрема, у роботодавців Чернігівського регіону, в основі чого є їх ґрунтовна підготовка.
Підготовка економічних кадрів за вечірньою та заочною формами навчання з метою задоволення потреб ринкової економіки у фахівцях з вищою освітою у Чернігівському технологічному інституті, на базі якого у відповідності з постановою Кабінету міністрів України від 29.07.1999 р. №1372 було утворено Чернігівський державний технологічний університет, а відповідно до наказу Президента України від 04.10.2013 р. йому було надано статус національного, проводиться починаючи з 1991/92 навчального року, з 1992/93 навчального року – на стаціонарі. У 1993 році відбувся другий випуск однорічної перепідготовки фахівців з бухгалтерського обліку і ана¬лізу господарської діяльності на факультеті підвищення кваліфікації, на якому одночасно проводилась підготовча робота по набору слухачів для підвищення кваліфікації з бухгалтерського обліку і аудиту. Наказом ректора по Чернігівському технологічному інституту від 09.07.1993 р. №106 було створено кафедру економетрії, обліку і аудиту, до складу якої були переведені з кафедри ринкової економіки і організації виробництва проф., д.е.н. Ткаченко І.С., доц., к.е.н. Пунь Д.Г., ст. викл., к.е.н. Іванова Л.Б., викл., к.е.н. Рядська В.В., викл. Горшунова І.В, виділено одну штатну одиницю навчально-допоміжного  персоналу – ст. лаборанта. Керівництво новоствореною кафедрою було покладене на професора Ткаченко І.С., який мав 27-річний досвід науково-педагогічної роботи. На виконання рішення Вченої Ради Чернігівського державного технологічного університету від 25.10.2004 року (протокол №8), назва кафедри економетрії, обліку і аудиту змінена на „Облік і аудит” (наказ №119 від 29.10.2004 р.), відповідно до наказу ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01.09.2014 р. №116 – на кафедру бухгалтерського обліку і оподаткування. А в 2015 році шляхом реорганізації на основі кафедри економічного аналізу і аудиту Чернігівського державного інституту економіки та управління та кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування Чернігівського національного технологічного університету створена єдина кафедра – бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (наказ №250 від 24.03.2015 р.).
Керівництво кафедрою здійснювали та здійснюють визначні науковці, засновники специфічних наукових шкіл, кожний з яких зробив вагомий внесок у становлення та розвиток кафедри:
–    професор, доктор економічних наук, член Української академії наук національного прогресу (академік за спеціальністю „Економетрика, системний аналіз”) Ткаченко Іван Семенович, автор понад 200 наукових праць щодо застосування математичних методів і обчислювальної техніки у вирішенні виробничо-економічних проблем і задач, а також з методики навчання студентів, який завідував кафедрою у період з 09.07.1993 р. до 01.09.1995 р.,
–    старший науковий співробітник, кандидат економічних наук Пунь Дмитро Григорович, автор 68 публікацій, який керував кафедрою з 05.09.1995 р. до 01.07 1997 р. та викладав дисципліни професійного спрямування,
–    кандидат економічних наук, доцент Іванов Лев Петрович, автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць, який з 27.08.1996 р. до 04.05.2005 р. спочатку виконував обов’язки, а з 05.01.2001 р. займав посаду завідувача кафедри,
–    кандидат економічних наук, старший науковий співробітник за спеціальністю 05.06.96 – "Економіка сільського господарства і АПК", професор Лень Василь Степанович, автор більше 170 наукових та методичних праць, серед яких 12 навчальних посібників, підручник та свідоцтво на винахід, педагог і наставник переможців та призерів всеукраїнських олімпіад з обліку і аудиту, вихователь цілої низки фахівців за даною спеціальністю, які користуються попитом на ринку праці та успішно працюють у різних галузях економіки нашої держави, займаються науково-дослідною роботою, навчаються в магістратурах та аспірантурах провідних закладів освіти міст Києва, Чернігова ін., який з 05.05. 2005 року виконував обов'язки завідувача кафедри, а з 01.07.2007 р. до 01.09.2010 р. та з 01.04.2014 р. до 23.03.2015 р. очолював кафедру (з вересня 2010 року Василь Степанович працював на посаді професора з одночасним виконанням обов’язків заступника завідувача кафедри),
–    доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Інженерної академії України, ректор Чернігівського національного технологічного університету Шкарлет Сергій Миколайович – учасник ряду міжнародних і міждержавних проектів щодо розвитку підприємств, модернізації ДПС України, інших, автор більше 150 наукових праць, підручників і навчальних посібників; результати його наукових і прикладних досліджень враховані при формуванні національної нормативно-правової бази, розробці й реалізації урядових постанов і розпоряджень, формуванні нормативної основи дослідження показників економічного і соціального розвитку України;
–    першим завідувачем базової кафедри, заснованої в 1994 р. у складі економічного факультету Чернігівського інституту регіональної економіки, була Мовчаренко Валентина Василівна, кандидат економічних наук, доцент, протягом 2000-2008 років кафедру очолював Гривко Дмитро Іванович, кандидат економічних наук, доцент, впродовж 2009 2014 років – Гливенко Валентина Василівна, кандидат економічних наук, доцент.
З 24.03.2015 р. обов’язки завідувача кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету виконує кандидат економічних наук, професор Маргасова Вікторія Геннадіївна, автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, учасниця науково-дослідних робіт Чернігівського державного інституту економіки і управління за темами "Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних економічних науково-технічних потенціалів" (державний реєстраційний номер 0113U003103), „Ефективність функціонування національного господарства в умовах глобалізації" (державний реєстраційний номер 0111U002353), „Фінансово-економічна стратегія сталого розвитку економіки України" (державний реєстраційний номер 0109U002271); Київського національного університету технологій та дизайну за темою "Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів структурно-інноваційної політики" (номер державної реєстрації 0113U000326); Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України за темою "Дослідження стану розвитку інноваційної інфраструктури України у регіональному розрізі" (державний реєстраційний номер 0113U006460).
В.Г. Маргасова підготувала п'ятьох кандидатів наук за спеціальностями 08.00.03 – "Економіка та управління національним господарством” та 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
Протягом грудня 2010 року викладала курс "Економічні знання в практиці фінансових перетворень" в Академії консультування та підвищення кваліфікації (МВА) м. Кельн (Федеративна Республіка Німеччина).
У  2014 році проходила стажування в США (м. Бостон – Гарвард, Кембридж).
Нагороджена дипломом Лауреата щорічної обласної Премії імені Георгія Вороного за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та сумлінну працю в галузі вищої освіти Чернігівщини в ім’я незалежної України (жовтень 2014 р.).

На сучасному етапі кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету здійснює багаторівневу підготовку: бакалаврів за напрямом 6.030509 "Облік і аудит", у т.ч. на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 "Облік і аудит"; магістрів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит"; перепідготовку за спеціальністю 7.03050901 "Облік і аудит" на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр будь-якого напряму підготовки.
Випускники кафедри – висококваліфіковані фахівці з бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, які здатні, використовуючи як традиційні методи, так і сучасні комп’ютерні пакети спеціалізованих програм, виконувати інформаційні, контрольні та аналітичні функції, що дає можливість забезпечити ефективність функціонування підприємств, організацій і установ в умовах ринку.
Студенти (магістранти) спеціальності "Облік і аудит" знають нормативні, методичні та ін. керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу і технологію обробки облікової інформації; план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій; порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності; методи аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю; умови оподаткування юридичних і фізичних осіб; можуть виконувати ін. завдання та обов’язки, що відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик професій працівників. 
Для підготовки висококваліфікованих фахівців створені усі необхідні умови: сучасна матеріально-технічна база, бібліотека, читальні зали, методичний кабінет. Пріоритетний напрямок навчання студентів – широке використання обчислювальної техніки.  Студенти кафедри у процесі навчання працюють з такими сучасними програмними продуктами як "1С:Підприємство 8.2", "Парус", "Audit Expert", "Project Expert" та ін.
Студентам (магістрантам) читаються авторські курси досвідчених докторів і кандидатів економічних наук. У науковому доробку кафедри більше 40 підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, близько 20 монографій.
Навчаючись за напрямом (спеціальністю) "Облік і аудит", студенти крім обов’язкових вивчають і дисципліни фахового спрямування – "Облік у страхових організаціях", "Облік у галузях економіки" (торгівля, громадське харчування, автомобільний транспорт, сільське господарство, малі підприємства, ломбарди). Для цих дисциплін використовується оригінальне навчально-методичне забезпечення, а також навчальні посібники авторства професорсько-викладацького складу кафедри, особливістю яких є те, що при розкритті облікових проблем одночасно розглядаються і нюанси оподаткування.
Доповнення програми навчання такими дисциплінами як "Економічний аналіз у галузях економіки", "Судово-бухгалтерська експертиза", "Облік у Державному казначействі"  й ін. збільшує не лише фахові знання студентів, а й розширює можливості їх працевлаштування.
Одночасно з ґрунтовною фундаментальною підготовкою кафедра формує у студента і практичні вміння, яких потребує ринок праці. Це забезпечується тим, що більшість співробітників кафедри, які викладають дисципліни професійного спрямування, працювали або працюють за сумісництвом на посадах, які відповідають профілю дисциплін, що викладаються.
Фундаментальність плюс відкритість до нових ідей – те, що цінується на кафедрі найбільше.
Про якість навчання студентів кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту свідчить той факт, що на всеукраїнських олімпіадах з бухгалтерського обліку, Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності "Облік і аудит", всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт таких як, наприклад, "Новітній інтелект 3000", "Україна: 20 років державотворення", що проводиться Інститутом стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми "Україна" спільно з Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, міжнародних конкурсах студентських робіт з економіки, управління та інформатики в економічній сфері ім. В.М. Веніамінова (м. Санкт-Петербург), інвестиційних досліджень CFA Institute Research Chellenge, Міжнародному конкурсі, присвяченому 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву, що проводився у Дніпропетровському університеті ім. Альфреда Нобеля,  та ін., де зазвичай представлені близько 100 вузів, студенти  Чернігівського національного технологічного університету щорічно займають призові місця або отримують відзнаки.
Абітурієнтів та їх батьків, звичайно, турбує питання оплати навчання. У цьому контексті хотілось би зауважити, що ті студенти, котрі мають бажання навчатися і є наполегливими у навчанні, під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри можуть здобути стипендії за різноманітними програмами. Так, чимало студентів напряму підготовки "Облік і аудит" уже отримали по тисячі євро на рік у результаті перемоги у конкурсному доборі стипендіатами програми Фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA" для талановитої молоді або відзначені стипендією Благодійної організації Президентського фонду Леоніда Кучми "Україна".

Навчання вмінню мислити, аналізувати, культивування почуття професійного і морального обов’язку, відповідальності за свої рішення, дії і вчинки, дисциплінованості і поваги до права, розвиток високого професіоналізму, культури, інтелігентності – це пріоритети кафедри у напрямі формування майбутніх економістів.

Перспективи для студентів
Випускники кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету підготовлені до роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх видів економічної діяльності та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Випускники готуються до професійної діяльності у сфері бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу, можуть займатися аудиторською діяльністю, а також науковою та науково-педагогічною діяльністю. Можливі посади для фахівців з обліку і аудиту – головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, економіст, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, аудитор і багато інших. Спеціалісти з обліку і аудиту за умови набуття відповідного досвіду можуть адаптуватися до таких напрямків суміжної професійної діяльності як фінансово-економічна, управлінська, маркетингова, освітня, дослідницька, зовнішньоекономічна та інші.
Кафедра систематично моніторить реальні складові попиту потенційних роботодавців щодо підготовки конкурентоспроможних на ринку праці спеціалістів, створює умови для забезпечення освітньої мобільності осіб, які навчаються. Студенти напряму підготовки (спеціальності) „Облік і аудит” щорічно запрошуються до Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій; вони мають можливість проходити стажування у Чернігівській міській та обласній радах; проходять виробничу практику на підприємствах регіону. У 2010 р. кафедрою було укладено близько 50 договорів про співпрацю з підприємствами (установами, організаціями) - потенційними базами практики студентів (магістрантів), у 2014 р. – ще 10 таких договорів.
Студентське життя на кафедрі не обмежується лише навчанням. Кафедра постійно працює і над поліпшенням виховної роботи зі студентською молоддю. Уже традиційними для кафедри стали посвячення першокурсників у бухгалтери, організація цікавих зустрічей, поїздок, залучення студентів до участі у конференціях, круглих столах тощо.
Облік і аудит, разом з правознавством та фінансами залишаються найпрестижнішими спеціальностями в Україні. Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту готує фахівців відповідно до потреб національної економіки і європейських вимог. Наше студентство – це найбільш динамічна частина суспільства, котра має особливий статус, своєрідний менталітет, незалежний погляд на життя. Здобувши у нас освіту, Ви – не залишитесь без роботи!

Партнерство кафедри
Кафедра має досвід співпраці з відділом інноваційного розвитку економіки в посткризовий період Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в сфері формування системи випереджальних індикаторів кризових явищ в економіці; відділом податкової політики Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України в контексті узагальнення міжнародного досвіду в сфері оподаткування малих та середніх компаній, особливостей адміністрування податків в окремих країнах; відділом податкової політики та методології оподаткування Науково-дослідного центру проблем оподаткування Національного університету Державної податкової служби України в частині удосконалення системи адміністрування неподаткових платежів в Україні; Державною фіскальною службою у Чернігівській області та м. Чернігів; відділом обліку головного управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації (допомога в організації практики студентів, магістрів і викладачів в обмін на консультаційні послуги з бухгалтерського обліку); обласною фінансовою інспекцією, ПрАТ "КПМГ Аудит" (м. Київ) – компанією, що знаходиться під контролем KPMG Europe LLP (мережа незалежних фірм КПМГ, які входять до асоціації KPMG International Cooperative, Швейцарія), Національним центром Інституту аграрної економіки УААН, Міжгалузевим інститутом управління (м. Київ), Київським національним економічним університетом ім. В. Гетьмана, Державним вищим навчальним закладом "Запорізький національний університет", Національною академією обліку і статистики (м. Київ), Національним університетом економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановского (м. Донецьк), Українською академією біоресурсів і природокористування (м. Київ), Харківським національним аграрним університетом ім. Докучаєва, Інститутом сільськогосподарської мікробіології Національної академії аграрних наук (м. Чернігів), Житомирським державним технологічним університетом, ін. закладами. Розширюється співпраця кафедри і з закордонними навчальними закладами у галузі навчання і досліджень, зокрема, Гомельським державним університетом ім. Ф. Скорини, Гомельським філіалом Міжнародного університету "МИТСО" (Республіка Білорусь), Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації, Інститутом менеджменту інформаційних систем ISMA (м. Рига, Латвія), Університетом ім. Св. Клімента Орхідського (м. Прилеп, Республіка Македонія), Politechnika Lodzka, Uniwersytet Opolski, Університетом ім. Б. Янського, Лодзинським технологічним університетом, ін. А також з редакцією газети "Все про бухгалтерський облік"(кафедра та студенти-відмінники навчання за рекомендацією кафедри мають можливість отримувати безкоштовну передплату на це видання), редакцією журналу "Баланс" (в університеті за участю кафедри спільно з Державною фінансовою інспекцією, Державною фіскальною службою та ін. органами щомісяця проводяться засідання Клубу бухгалтерів, організовані Чернігівським обласним осередком ВГО "Всеукраїнський бухгалтерський Клуб Баланс"), корпорацією "Парус" – розробником програмного забезпечення для управління підприємством, офіційного партнера компанії ORACL (участь у тренінгах), фірмою "1-С Підприємство" (допомога у забезпеченні навчального процесу з дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку").

Стратегія розвитку кафедри
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту готує фахівців відповідно до потреб національної економіки і європейських вимог. У подальших планах кафедри, визначених Стратегією її розвитку на 2014-2018 роки,  – реалізація заходів, спрямованих на посилення  її комунікативно-інтеграційних зв’язків, а саме: заснування школи юного бухгалтера, створення електронної приймальні кафедри задля офіційного листування зі студентами та практикуючими фахівцями, ліцензування дистанційного навчання зі спеціальності "Облік і аудит", вивчення можливості отримання дозволу на підготовку сертифікованих професійних бухгалтерів ACCA, CPA, CIPA, створення постійно діючого центру підвищення кваліфікації для безробітних та консультаційного центру з питань обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, організація тематичного клубу з обліку і аудиту, проведення роботи з обласними галузевими управліннями (насамперед агропромислового комплексу) щодо організації постійно діючих курсів з підвищення кваліфікації фахівців з обліку і аудиту.

View items...
Кафедра вищої та прикладної математики

Кафедра вищої та прикладної математики (3)

Завідувач кафедри: к.ф.-м.н., доцент Балюнов Олексій Олександрович

Адреса кафедри: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; каб. 217а; каб. 219

E-mail: vpm.cntu@gmail.com

Телефони: 3-04-92 (119; 120); 3-13-84 (148).

Історія

Кафедра вищої та прикладної математики ЧНТУ була створена у 1964 році. З 1968 року кафедра вищої математики і фізики була розподілена на дві кафедри: вищої математики та теоретичної механіки і фізики. Кафедра вищої математики та економіко-математичних методів ЧДІЕУ була започаткована на основі кафедри гуманітарних і природознавчих дисциплін, яка була створена 1 грудня 1994 року. Рішення про створення кафедри вищої математики та економіко-математичних методів було прийняте 1999 року на засіданні Вченої ради інституту, а в 2003 році кафедру перейменовано в кафедру вищої математики. Після реорганізації інституту з Чернігівським національним технологічним університетом з листопада 2014 року кафедра має назву вищої та прикладної математики. На теперішній час кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Балюнов Олексій Олександрович. У складі кафедри успішно працюють 16 викладачів, з яких кандидатів наук і доцентів – 9.

View items...
Кафедра економічної кібернетики

Кафедра економічної кібернетики (4)

Department Head: Huriev Volodymyr Ivanovych, candidate of technical sciences (PhD in Technical Sciences), associate professor

Address: Chernihiv, Stryletska St., 1 (map on-line)

Tel. (046-22) 5-32-78, internal number 4-43

History

The department of Economic Cybernetics and Computer Science was established by the order № 101 of September, the 1st, in 2008 in accordance with the Academic Council’s decision (the minutes № 06/08 of August, the 28th, in 2008) about the rearrangement of the department of Economic Cybernetics and the department of Computer Science. In general, the department has got through some stages of the development. In 1993, being composed of Chernihiv Institute of Regional Economics and Management it was established the department of Econometrics and Computer Science, which was the starting point for the institute’s development in this scientific way.

The department was headed by V.P. Maslov, candidate of technical sciences, associate professor. The department included: E. A. Trapeznikova, candidate of economic sciences, A.A. Klymenko, lecturer, O.V. Zlobina, senior lecturer, A.O. Rozinko, lab assistant, O.M. Ustimenko, lab assistant. In 1994 the department became a subdivision of Chernihiv State Institute of Economics and Management. At that moment there were 20 computers in the disposal of the department. In 1996, in connection with the rearrangement of training subdivisions of the institute, the department was renamed into the department of Information Systems and Technologies. Heads of the department were V.P. Maslov, candidate of technical sciences, associate professor, B.I. Sukhovirskyi, candidate of technical sciences, associate professor, the 1st rector of ChSIEM and V.I. Huriev, candidate of technical sciences, associate professor.

In 2003 from the department of Information Systems and Technologies it was separated the department of Economic Cybernetics. Ye. C. Parniakov, doctor of technical sciences, professor, was appointed to head the department. At that moment the department included I.S. Skiter, candidate of physical and mathematical sciences, M.Ye. Yurchenko, candidate of physical and mathematical sciences, L.M. Klintsov, candidate of technical sciences, O.V. Trunova, candidate of pedagogical sciences, A.H. Hrebennyk, lecturer. Nowadays the department graduates Bachelors of Arts and specialists in Economic cybernetics, and secures gaining of advanced knowledge in different trends of computer science, computer hardware, information systems and technologies by the students of all specialities.

Training hardware

The training process is secured by the computer science laboratory headed by O.V. Zlobina. The undergraduates and graduates in Economic cybernetics work as lab assistants and technicians. There are 15 of them. Now there are 214 computers in the disposal of the department, 18 computer classrooms. In general there are 360 computers. Computer classrooms are equipped with up-to-date software. Since 1997 the institute has connected to the Internet and it puts our computer web into the global information space, and it mostly expands dataware of the training.

Computer technologies are used in the following ways:

 • to upgrade a typical lecture and seminar form of training;
 • to perform set tasks, lab works, course papers (yearly projects), degree work by the students;
 • to use special training software and applications to gain advanced knowledge in certain academic subjects;
 • to gain proficiency in real software and applications to use them in practice in manufacture or at the establishments and enterprises;
 • local information system on the basis of Intranet.

International cooperation

Faculty members often participate in international conferences and seminars, such as:

 • International conference “Mathematical and Imitational Simulation of Systems. MODS”, Institute of mathematical machines and systems problems, Kyiv; and others.

In 2009-2010 the department members participated in design of international project “Information system to support scientific research partnership network: Interregional scientific portal “The problems of Chernobyl disaster consequences overcoming: fundamental research and practical realization”.

Specialities

Bachelor

 • training trend 0305 “Economics and business”, first cycle of higher education, bachelor of art in Economic cybernetics (6.030502);

Specialist

 • training trend 0305 “Economics and business”, second cycle of complete higher education, specialist in Economic cybernetics (7.03050201).

Speciality “Economic cybernetics” was established in 1998 with licensed capacity of 50 students.

Students

The current number of students:

 • 82 full-time students
 • 6 part-time students

Since the department was established there have been 7 graduations of 218 full-time specialists in Economic cybernetics

Prospective students

Specialists in Economics and Economic cybernetics are trained in working at the enterprises, establishments and for organizations in all fields of economy and patterns of ownership, and also in the government at all levels. Job positions: mathematician-economist, economist-analyst, information analyst, system analyst, programmer-analyst, information system designer, applications designer, Web-programmer, network administrator, software maintenance specialist, software and information security specialist, information technologies counselor, information technologies manager, information manager, project manager.

View items...
Кафедра економічної теорії

Кафедра економічної теорії (4)

Head of the Chair: Tropina Valentyna Borisovna is a Doctor of Economics, professor

Address: 14034, Chernihiv, Striletska st. 1, room 214 (building 1)

Telephone: (0462) 5-32-78, 4-07

The department of Economic Theory was created 01.03.1995. Yurij Volodymyrovych Kyryliuk, Candidate of economic sciences, associate professor headed the department till 01.10.2010.Valentyna Borisovna Tropina ,Doctor of Economics, Professor headed the department from 01.10.2012 .

The department of Economic Theory provides fundamental preparation of bachelors in Economics and Business which is a basis for forming of modern type of economic thought, creates pre-conditions for free choice in professional direction. Such types of educational work are conducted for preparation of specialists with the necessary level of knowledge by the teachers of department as : lectures, hands-on training; seminars ; individual work with students; consultations in educational disciplines during a semester; examination consultations, checking and acceptance of control (including module) works from a curriculum; guidance of defense and term papers; tests; semester examinations; state examinations in "Economic Theory"; preliminary examinations is to post-graduate studies; guidance of graduate students; guidance of graduants.

Present professor - teaching body of the department has sufficient scientific-methodical training and experience in professional activity, increasing level of lectures as main form of studies, activating of hands-on training and seminars as effective forms of knowledge fastening , assignment of necessary abilities and skills, development of creative capabilities of students, by means of business games introduction.

Attention to the complex methodical providing of educational disciplines of department is paid at department constantly such as : preparation of textbooks, train aids, development of scientific-methodical work materials on realization of all types of lessons and other manuals, which foresee the use of the most expedient forms and teaching methods, rational connection of methodical receptions, effective use of modern educational techniques and laboratory equipment.

The department researches for to the major theoretical, socio-economic and scientific and technical problems are carried out.

High-quality selection, preparation and refresher training of scientifically-pedagogical personnel ; organization and control of studies of graduate students, work of graduants ; study, generalization and distribution of experience of the best teachers; assignment of help to the young teachers in mastering of pedagogical skills is inalienable part of department work.

Professor - teaching body of the department examines that criticizes of graduate students and graduants in specialization 08.00.03 ( Economy and Management - national Economy). For period of existence departments defended candidate's theses: О. V. Grabovets, L.M. Мekshun, І.А.Kosach, С.М. Кonstantinova, Н.О. Кostevits, Т.V. Кoropartnik, І.B.Chudnovets, О. О. Romashkin, М.Y. Demchenko, N.І. Holiavko, which continued the teaching activity in the Institute.11 graduate students and 6 graduants are longimented at the department in 2011-2012 academic year .

View items...
Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання (3)

The Head of Department: Chaly Oleksandr Serhiyovych, Candidate of Education, associate professor.
Tel.(04622) 5-90-84 inter.478
The Department provides the educational process in physical training that is an important component of youth upbringing, students’ physical, moral and psychological health, the further background for an active life and professional activity.

Technical Supply of Educational Process

In order to carry out the educational and training process the Department possesses a sports base, educational and training programs and course books with individual plans of training as well as a physical health improving complex with a large training hall, a swimming pool and saunas; two training complexes with multifunctional gyms and health improving centers; a summer health improving student camp. 
The Department carries out the educational and training process in 7 sports: football – for men; mini-football – for men; volleyball – for men and women; basketball – for men; athletics; swimming.

View items...
Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін (3)

The Department of Humanities was founded September, the 1 1994.
The Head of the Department is Sutrin V.D., Candidate of Philosophy, associate professor.
Address: Chernihiv, Striletska st., 1, building 2, room 306
Telephone of Head: 5-60-64 intern. 492;
Telephone of senior assistant: 5-60-64 intern. 451.
E-mail: gumanitarna@yandex.ua

View items...
Кафедра фінансів підприємств і установ

Кафедра фінансів підприємств і установ (4)

Head of the chair: Kaleniuk Iryna Serhiivna is a Doctor of Economics, professor

Address: 14033, Chernihiv, Striletska st. 1, room 217 (building 1)

Telephone: (0462) 5-32-78, 4-08

The Department of Finance in the structure the Chernihiv State institute of Economics and Management was created on 22.V. 1995 by an order №20.Kovalenko L.O., a Candidate of economic sciences, professor, academician of the Ukrainian academy of sciences headed the department .

A highly skilled professor - teaching body was formed, PhD theses were defended and 12 teachers got the scientific rank of associate professor, work above doctoral theses - 4 persons, above a candidate - 4 persons for period of existence of the department.

Kaleniuk Iryna Serhiivna, rector of CSIEM, Doctor of Economics, professor headed the department from September, 2010.

Basic priorities in the work of the department: educational, methodical, scientific research and organizational. Educational and methodical work of the department is directed to conditioning for upgrading of educational process, its intensification and scientific organization of pedagogical labor. Preparation and improvement of individual plans and curriculum, structurally - logical plans, methodical treatments and pointing is carried out to realization of this effect at classes at the Department of Finance. Matrix, economic - mathematical models, optimization and imitational models are actively used for teaching of financial subjects.

The important task of the department is research work, directed to development of actual issues improvement of theoretical and practical management in country's economy, adaptation of experience of foreign countries in financial sphere in relation to introduction of market mechanisms of financial and economic adjusting of relations in a transformation period.

View items...
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (2)

Завідувач кафедри: Ільчук Валерій Петрович, д.е.н., проф.
Адреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
I корпус, ауд. 317 - завідувач кафедрою фінансів, банківської справи та страхування
I корпус, ауд. 315, 315а, 316 - кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Телефон: (04622) 3-05-61, внутр. 161, 162

http://financestu.net.ua/


В березні 2015 р. до складу кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування" у якості секції "Банківська справа" увійшла колишня кафедра Банківської справи Чернігівського державного інституту економіки і управління.
Сучасність. Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Валерій Петрович Ільчук – академік Академії економічних наук України, автор понад 200 наукових  і науково-методичних праць, член двох спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій
Сьогодні кафедра “Фінанси, банківська справа та страхування” ЧНТУ здійснює освітню та професійну підготовку бакалаврів за напрямом 6.030508 – “Фінанси і кредит”, спеціалістів за спеціальністю 7.03050801 – “Фінанси і кредит”, магістрів спеціальності 8.03050801 „Фінанси і кредит”.
Успішна робота протягом багатьох років свідчить про спроможність кафедри реалізувати навчальні програми, спрямовані на виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик з підготовки бакалавра та спеціаліста, що  розроблені на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду, а також відповідають вимогам Державних стандартів освіти.
Кафедра “Фінанси, банківська справа та страхування” має значний науковий та кадровий потенціал, який забезпечує  підготовку випускників на високому освітньому та фаховому рівні.
Значна кількість викладачів кафедри, крім базової освіти, має досвід практичної роботи в фінансово-кредитних установах, який активно використовують в процесі викладання дисциплін. Більше половини викладачів кафедри має стаж науково-педагогічної роботи понад 15 років.
Професійна підготовка студентів включає ознайомлення з організацією фінансової роботи фінансових служб підприємств, організацій та установ різних організаційно-правових форм і з діяльністю фінансово-кредитних установ, у тому числі з організацією фінансово-аналітичної роботи, фінансовим плануванням та прогнозуванням та ін.
Проведення практичної підготовки студентів покладається на викладачів та провідних спеціалістів відділів та бухгалтерій, обізнаних з передовими прийомами і методами обліку, організації фінансів та управлінської діяльності.
Конференції, тренінги, наукові семінари, ділові ігри з циклів природничо-наукової, професійної  та практичної підготовки  є невід'ємною складовою підготовки студентів, сприяють глибокому вивченню економічних явищ та процесів; застосуванню отриманих знань та навиків на практиці.
Якість підготовки фахівців у галузі фінансів підтверджується численними грамотами за призові місця, одержаними студентами на студентських олімпіадах та науково-практичних конференціях.
Викладачі кафедри приймають активну участь у міжвузівських та міжнародних науково-практичних конференціях, проводять дослідження та публікують наукові статті у фахових журналах, публікуються монографії, в тому числі участують в підготовці  колективних монографій, а також постійно підвищують рівень кваліфікації.
Провідні фахівці кафедри: мають міжнародні сертифікати викладачів з дисципліни «Фінансовий менеджмент» в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); міжнародні сертифікати тренерів з економічних дисциплін NSE (національної ради з економічної освіти); проходили стажування у провідних банках Чехії, Іспанії, Німеччини, Ізраїлю; беруть участь у регіональних заходах щодо вирішення проблем економічного розвитку регіону та входять у структури фондів міжнародних та регіональних досліджень.
Викладачі кафедри нагороджені численними грамотами і подяками керівництва університету, газети “Все про бухгалтерський облік”, Чернігівської обласної державної адміністрації, в тому числі за перемогу в номінаціях “Краща інвестиція” тощо.
Кафедра має численні позитивні відгуки про високу якість підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси», які постійно надають банківські установи («Приватбанк», банк «Фінанси і кредит», «Укрсіббанк, страхове товариство «Гарантія») та фінансові відділи виробничих підприємств (інженерна будівельна компанія «Укрбуд», ВАТ «Ясен» та ін.).

View items...

Menu

Archive

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

 • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
 • Phone: (046-22) 532 78
 • Admission: (0462) 679-308